• Zwroty i reklamacje

W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

(1) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach
wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z
tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów
objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak
i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu
gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta.


(2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy
realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego
produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca Reklamacja może zostać
złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@hydrosan.eu lub w formie pisemnej na
adres do reklamacji.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania
sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz


(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w
zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie
oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.