Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu (tj. wanny lub kabiny) i wad materiału, z którego wykonany jest produkt

2. Gwarancja polega na naprawie lub zamianie części, które producent uzna za wadliwe.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi:

24miesiące dla konsumentów i 12 miesięcy w przypadku zakupu na FV.

w przypadku montażu przez Autoryzowanego Serwisanta gwarancja, 24miesiące

w przypadku montażu samodzielnego przez nabywcę, lecz zgodnego z instrukcją montażu, gwarancja 12 miesięcy.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, oraz karta gwarancyjna.

Dokumenty gwarancyjne powinny posiada

pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży oraz podpis Klienta.

5. Wady lub uszkodzenie towaru ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane w uprzednio uzgodnionym terminie. Wszelkie naprawy wykonywane są u klienta (wyłącznie na terenie Polski).

6.”Hydro San” nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do

wyrobu (np. glazury, itp.) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

7. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwa

montaż bądź Użytkowanie oraz zgłosi

usterkę w miejscu zakupu produktu.

8. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi by

czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia, W drobnych usterka firma wysyła części zamienne, a klient sam dokonuje wymiany części, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze sprzedawcą.

10. W przypadku, gdy naprawa wymaga ściągnięcia odpowiednich części z fabryki, naprawa może się wydłuży

do 48 dni.

11. W okresie gwarancji klient ma prawo żąda

naprawy wadliwego produktu.

12. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:

- ujawnionej wady nie można usunąć;

- w okresie trwania gwarancji dokonano 3 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal

Wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

13. Klient traci gwarancję w przypadku:

- samodzielnych napraw i przeróbek układu elektronicznego;

- szkód powstałych z niezgodną z zaleceniami konserwacją ;

- uszkodzenia produktu przez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem;

- niewłaściwego transportu (zaleca się transportowanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pozycji zgodnej z oznaczeniami);

- nie stosowania się do zaleceń instrukcji.

14.W ramach gwarancji serwis zapewniamy na terenie Polski. Poza granicami kraju wszelkie naprawy klient dokonuje sam, a potrzebne do naprawy części wysyłamy firmą kurierską oraz instruujemy jak dokona

naprawy.

Gwarancja nie obejmuje:

- wyrobów Używanych (z ekspozycji);

- węży wodnych przyłączeniowych baterii oraz słuchawki prysznicowej

- części ulegających zużyciu podczas normalnego Użytkowania (np. uszczelki, rolki, suwaki itp.);

- uszkodzeń mechanicznych produktu lub systemu masażu;

- części ze szkła, lustra, gałki, lampy (ledy, diody), żarówki halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczeństwa, przetworniki prądowe, zasilacze, części i elementy, które mogły by

wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego Użytkowania, a także spowodowane okolicznościami nieodpowiedzialnymi za wykonanie produktu, takimi jak: skoki napięcia, pioruny, elektrolizy, korozje i ogólnie wszystkie inne przyczyny wynikające i mogące wynika

z urządzeń wodnych i elektrycznych lub wydarzeń losowych lub spowodowanych siłą wyższą. Wszystkie opłaty za interwencje bez uzasadnionej wady takie jak instalacja i/lub pokaz Użytkowania produktu są na rzecz wzywającego.

15. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

- wytrąceniem się osadów z Użytkowanej wody (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów);

- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu(stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne, itp.).

16. Producent nie przyznaje odszkodowań z tytułu szkód pośrednich jakich doznał klient lub osoby trzecie z powodu uszkodzonych przez siebie urządzeń.

17. Wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji są płatne.

18. Szumy podczas pracy hydromasażu (wanny oraz kabiny) nie są podstawą do reklamacji.

19. „Hydro San”. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

20. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej „Hydro San” nie wystawia duplikatu.


Ostrzeżenia:

Nie nalewaj gorącej wody wyższej niż 38 ℃ bezpośrednio do wanny, spowoduje to zniszczenie akrylu.

1. Aby uniknąć przecieków lub uszkodzenia podczas transportu, nie należy przenosi

chwytając za rurę lub inne akcesoria.

2. Dla własnego bezpieczeństwa upewnij się, że urządzenie nie przeciąży instalacji elektrycznej i czy jest uziemione.

3. Urządzenie powinno by

podłączone do sieci przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Konserwacja, Użytkowanie i czyszczenie

Czyszczenie dysz wodnych: można za pomocą tabletek do zmywarek, nala

do wanny wody rozpuścić 2 tabletki w naczyniu dolej do wanny z wodą, włączy

pompę wody na kilka minut. Można również stosowa

środki czyszczące przeznaczone do wanien z hydromasażem lub jacuzzi takie jak: BAYROL SPATIME Piperwork Cleaner.

Chemii, soli do jacuzzi nigdy nie syp bezpośrednio na akryl wanny ponieważ może uszkodzić powłokę akrylu. Chemię oraz sól najlepiej wsypać do wiaderka z wodą rozpuścić i dolać do wanny napełnionej wodą.

Elementy konstrukcyjne (kabiny , wanny) takie jak szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyści

tylko delikatną ściereczką z Użyciem łagodnych detergentów.

Należy unika

stosowania pasty ściernej, mleczka rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor, chlorki, itp. Następujące materiały mogą by

szkodliwe dla zdrowia oraz powodowa

uszkodzenie produktu – nie należy ich stosowa

do mycia kabin i wanien: substancje zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścierny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na zdrowie oraz mogące uszkodzi

wannę.

6. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym Użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.

Należy zwróci

szczególną uwagę aby prowadnice po których poruszają się rolki utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawia

bez opieki/nadzoru w (kabinie, wannie) dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opiera

o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabi

(zarysowa

) lub uszkodzi

szkło

kabiny.

W kabinie może przebywa

maksymalnie jedna osoba.

Nie należy napiera

, uderza

lub w inny nie właściwy sposób oddziaływa

na szkło lub profile kabiny.

Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody jej twardości nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez Użytkownika.

Zaleca się stosowania filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych (umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej) .

Elementy wyposażenia elektronicznego/elektrycznego należy czyści

lekko zwilżoną szmatką.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wanny lub kabiny należy odłączy

zasilanie elektryczne.

Po zakończeniu korzystania z wanny lub kabiny należy wyłączy

zasilanie na zewnątrz kabiny /wanny i zamknąć zawór dopływu wody.

16. Napełniając wannę wodą nie włącza

funkcji masażu.

17. Pamięta

o prawidłowym uziemieniu instalacji zasilanej napięciem 230 V.

18. Przewód sieciowy należy wyposaży

w wodoszczelny wyłącznik.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- W razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej.

- W razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji.

- W razie użytkowania lub instalacji (kabiny, wanny) z hydromasażem w sposób niezgodny z normami PNEN60335-2-105 oraz PN-EN 14428. Do kabiny oraz wanny PKWIU: 25.23.12-90.90

- Należy dokładnie przeczyta

całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

- Zachowa

niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzysta

w przyszłości lub móc ja przekaza

przyszłemu użytkownikowi.

- Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji i dlatego wygląd wyrobu może się różni

od przykładów przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.

- Firma „Hydro San” zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

- Wyrób ten może by

przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

POUCZENIA

-Nie korzystać w wannie z hydromasażem z mydła w kostce

-po każdej kąpieli włącz dezynfekcję ozonową na 5-10min aby utrzymać wannę w czystości

-węże przyłącza wody należy wymieni

na polskie zbrojone ze względu na różne ciśnienia wody.

- Nie należy korzysta

z kabiny prysznicowej w ciągu 24 godzin po zamontowaniu.

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy zezwala

dzieciom na zabawę w wannie bądź kabinie prysznicowej.

- Nie należy pozostawia

bez opieki/nadzoru w wannie bądź kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych

- Należy dba

o konserwację drzwi kabiny prysznicowej. W razie wystąpienia problemów należy

skontaktowa

się z serwisem pogwarancyjnym.

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy otwiera

gwałtownie drzwi kabiny prysznicowej.

- Nie należy opiera

się o szklane drzwi, gdyż grozi to utratą równowagi w razie otwarcia się drzwi.

- Używanie kotłów z zapłonem bezzwłocznym powoduje nieprawidłowy pobór ciepłej wody. Należy

wydłuży

czasu poboru wody, aby umożliwi

jej podgrzanie.

- Nie należy instalowa

mieszacza termostatycznego w razie korzystania z kotła z zapłonem Bezzwłocznym. Przed montażem wanny w modelach które posiadają baterię termostatyczną, należy obowiązkowo zamontować zmiękczacz wody lub filtr, zamontowanie filtra zwiększy żywotność głowicy termostatycznej.

- Należy upewni

się, czy odpływ wody z wanny działa skutecznie.

- Nie należy zatyka

otworów dyszowych przedmiotami lub częściami ciała.

- Upewni

się, czy posadzka jest zawsze czysta i sucha, aby zapobiec poślizgnięciom czy upadkom.

- Aby zapobiec wypadkom, należy upewni

się, że dzieci oraz osoby starsze korzystają z kabiny/wanny z hydromasażem tylko wtedy, kiedy w pobliżu są inni dorośli.

- Regulując temperaturę wody nie należy od razu otwiera

dopływu gorącej wody.

- Nie należy korzysta

z (wanny, kabiny) z hydromasażem, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Należy korzysta

z wody o temperaturze nie przekraczającej 38°C.

7- Należy zwraca

uwagę na czas trwania kąpieli; w przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwa

kąpiel i wyjść z wanny, kabiny.

- Nie wolno używa

alkoholu, narkotyków lub lekarstw przed i podczas korzystania z kabiny/wanny z hydromasażem, ponieważ może to spowodowa

utratę przytomności.

- Osoby otyłe, chorujące na serce, mające zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie, cierpiące na zaburzenia układu krążeniowego lub cukrzycę oraz kobiety ciężarne powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem użytkowania kabiny z hydromasażem.

- Osoby zażywające lekarstwa powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ niektóre lekarstwa mogą powodowa

senność, wywiera

wpływ na pracę serca, na ciśnienie i krążenie.

- Należy zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z parownicy.

- Nie wolno korzysta

z parownicy osobom cierpiącym na dolegliwości sercowe, wewnętrzne stany zapalne, choroby zakaźne, epilepsję oraz posiadaczom pace-maker'a.

- Nie należy pali

w kabinie prysznicowej.

- Gdy wanna/kabina z hydromasażem nie jest Używana, należy odłączy

zasilanie wyłącznikiem, który powinien znajdowa

się w obwodzie zasilania gniazda i zamknąć zawór dopływu wody. kabiny/wanny

- Nie wolno używa

w kabinie urządzeń elektrycznych takich jak: suszarka lub innych zasilanych z instalacji wewnętrznej budynku.